BOZP Olomouc

V oblasti BOZP nabízím komplexní nebo dílčí služby jako odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, technik BOZP nebo koordinátor BOZP. Působím zejména v lokalitách Olomouc a Šumperk, ale jsem otevřen i pro jiné regiony.

Technik BOZP

 • Činnost odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb.
 • Zavedení a udržování systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ISO 45001.
 • Naplňování legislativních požadavků v oblasti BOZP – roční prověrky BOZP, analýza a hodnocení rizik, vytvoření dokumentace BOZP, zpracování kategorizace prací včetně řízení na krajské hygienické stanici, šetření pracovních úrazů, jejich evidence a ohlašování, zajišťování měření rizikových faktorů na pracovišti apod.
 • Strojní bezpečnost, izolace energií (LOTOC, LTT), bezpečnost dopravy a chodců, bezpečnost při provozu VZV, bezpečnost práce ve stísněných prostorách, ergonomie.
 • Kontroly žebříků a regálů dle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005 Sb. V rámci kontroly je provedeno označení, kontrola technického stavu a vydání protokolu o kontrole.
 • Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu v případě neexistence průvodní dokumentace od výrobce strojního zařízení.

Koordinátor BOZP

 • Činnost odborně způsobilé osoby k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
 • Zpracování plánu BOZP na staveništi dle požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Audity

 • Provádění auditů v oblasti BOZP. Na základě zkušeností provádím jako externí nezávislý účastník také korporátní audity v anglickém jazyce.

Školení

 • Školení pracovníků a vedoucích pracovníků v oblasti BOZP, osnovy školení dle požadavků platné legislativy.

Kultura bezpečnosti

 • Provádění průzkumů kultury bezpečnosti ve společnosti dle ověřené metodiky a ověřených nástrojů.
 • Návrh konkrétních opatření ke zvýšení kultury bezpečnosti.

„Loď je vždy na břehu v bezpečí, ale to není účel, pro který je postavena.“

Albert Einstein

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

BEHAS

služby v oblasti bezpečnosti, ekologie a požární ochrany

Social