Ekologie

„Soudci mohou projevit milosrdenství. Ale proti zákonům přírody není odvolání.“

Arthur C. Clarke

V oblasti ochrany životního prostředí nabízím tyto služby:

Podnikový ekolog

  • Zavedení a udržování systému environmentální managementu dle normy ČSN EN ISO 14001.
  • Naplňování legislativních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí – vedení evidence v oblasti odpadů, ochrany ovzduší, ochrany vod, zajišťování a hlídání termínů měření emisí, resp. vzorkování vod, ohlašování a komunikace se státní správou, zpracování ročních hlášení a ohlašování do systému ISPOP.
  • IPPC – Integrované prevence a omezování znečištění, BAT – nejlepší dostupné techniky.
  • Obalové hospodářství (EKO-KOM).
  • Hodnocení rizik ekologické újmy.

Rozptylové studie

  • Jsem držitelem autorizace ke zpracování rozptylových studií dle zákona č. 201/2012 Sb. Rozptylové studie jsou zpracovávány v programu SYMOS 97.

Inženýrská činnost

  • Vypracování a projednání žádostí a dokumentů vyžadovaných orgány státní správy v rámci přípravy a realizace konkrétních investičních záměrů.
  • Environmentální „Due Diligence“.

Audity

  • Provádění auditů v oblasti ochrany životního prostředí. Na základě zkušeností provádím jako externí nezávislý účastník také korporátní audity v anglickém jazyce.

Školení

  • Školení pracovníků a vedoucích pracovníků v oblasti ochrany životního prostředí, osnovy školení dle požadavků platné legislativy.

Tvorba e-learningových kurzů v různých oblastech dle požadavku klienta.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

BEHAS

služby v oblasti bezpečnosti, ekologie a požární ochrany

Social