Požární ochrana Olomouc

V oblasti požární ochrany nabízím komplexní nebo dílčí služby jako odborně způsobilá osoba v požární ochraně a dále technický servis v oblasti požární bezpečnosti staveb. Působím zejména v lokalitách Olomouc a Šumperk, ale jsem otevřen i pro jiné regiony.

Odborně způsobilá osoba v PO

  • Výkon funkce odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany.
  • Zpracování dokumentace o požární ochraně v rozsahu a dle požadavků platné legislativy (dokumentace o začlenění do kategorie činností, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentace zdolávání požárů, řád ohlašovny požáru, tématický a časový rozvrh školení zaměstnanců i vedoucích zaměstnanců a odborné přípravy prenetivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany).
  • Posouzení požárního nebezpečí, dokumentace zdolávání požárů.
  • Provádění preventivních požárních prohlídek
  • Provedení bezpečnostního značení včetně dodání a instalace.

Audity

  • Provádění auditů v oblasti požární ochrany. Na základě zkušeností provádím jako externí nezávislý účastník také korporátní audity v anglickém jazyce.
  • Provádění externích nezávislých auditů v oblasti požární ochrany pro pojišťovny v rámci Risk Managementu.

Školení

  • Školení pracovníků a vedoucích pracovníků v oblasti požární ochrany, osnovy školení dle požadavků platné legislativy.
  • Odborná příprava preventivních požárních hlídek.

„Z malé jiskry velký oheň bývá.“

„Oheň se mstí tomu, kdo ho nectí.“

Česká přísloví

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

BEHAS

služby v oblasti bezpečnosti, ekologie a požární ochrany

Social