Bezpečnost

V oblasti BOZP nabízím komplexní nebo dílčí služby jako odborně způsobilá osoba v prevenci rizik:

  • Činnost odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb.
  • Zavedení a udržování systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ISO 45001.
  • Naplňování legislativních požadavků v oblasti BOZP – roční prověrky BOZP, analýza a hodnocení rizik, vytvoření dokumentace BOZP, zpracování kategorizace prací včetně řízení na krajské hygienické stanici, šetření pracovních úrazů, jejich evidence a ohlašování, zajišťování měření rizikových faktorů na pracovišti apod.
  • Strojní bezpečnost, izolace energií (LOTOC, LTT), bezpečnost dopravy a chodců, bezpečnost při provozu VZV, bezpečnost práce ve stísněných prostorách, ergonomie.
  • Kontroly žebříků a regálů dle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005 Sb. V rámci kontroly je provedeno označení, kontrola technického stavu a vydání protokolu o kontrole.
  • Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu v případě neexistence průvodní dokumentace od výrobce strojního zařízení.
  • Školení pracovníků a vedoucích pracovníků v oblasti BOZP, osnovy školení dle požadavků platné legislativy.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

BEHAS

služby v oblasti bezpečnosti, ekologie a požární ochrany

Social