Ekologie

Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti zajišťuji potřebná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí orgánu státní správy, včetně zpracování odborné dokumentace. Níže jsou uvedeny příklady činností v jednotlivých oblastech ochrany životního prostředí:

Vykresy

Ochrana klimatu (CO2)

 • Povolení k emisím skleníkových plynů (Monitorovací plán, MMP)
 • Žádost o přidělení bezplatných povolenek (NIMs)

Integrovaná prevence (IPPC)

 • Žádost o vydání nebo změnu integrovaného povolení

Ochrana ovzduší

 • Vyjádření krajského úřadu k povolení záměru v rámci územního a stavebního řízení
 • Povolení provozu stacionárního zdroje
 • Schválení provozního řádu stacionárního zdroje

Ochrana vod

 • Povolení odběru povrchových, podzemních vod a povolení k vypouštění odpadních vod
 • Schválení havarijního plánu

Odpadové hospodářství

 • Povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady
 • Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
 • Závazná stanoviska a vyjádření z hlediska zákona o odpadech

Ekologická újma

 • Hodnocení rizik ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb.

Prevence závažných havárií

 • Protokol o nezařazení objektu
 • Návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B

Kontrolní a poradenská činnost

Kontrolní činnost je prováděna fyzickou prohlídkou pracovišť klienta se zaměřením na všechny relevantní oblasti ochrany životního prostředí. Výstupem je protokol, ve kterém je hodnocen soulad s právními požadavky a návrh případných opatření. Kontrolní činnost je prováděna buď jednorázově, nebo ve stanovených lhůtách (např. jedenkrát za půl roku, jedenkrát za rok apod.).

Poradenská činnost je zaměřena na naplňování požadavků vyplývajících z platné legislativy. Zejména se jedná o zajištění následujících požadavků:

 • Hlášení ISPOP – IRZ, ovzduší, odpady, nakládání s vodami
 • Čtvrtletní výkazy o produkcí obalů (EKO-KOM)
 • Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení (IPPC)
 • Zavedení systému environmentální managementu dle normy ISO 14001 včetně příprav na externí audity
 • Zpracování identifikačních listů odpadů a značení odpadů
 • Školení zaměstnanců
 • Informace o změnách právních předpisů
 • a další požadavky legislativy

Cmac

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

BEHAS

služby v oblasti bezpečnosti, ekologie a požární ochrany

Social