Požární ochrana

Jsem držitelem osvědčení o odborné způsobilosti podle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti zajišťuji potřebná stanoviska a rozhodnutí orgánu státní správy (HZS), včetně zpracování odborné dokumentace. Níže jsou uvedeny příklady činností v rámci požární ochrany:

 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Dokumentace zdolávání požáru
 • Stanovení nejsložitější varianty požáru
 • Výpočet sil a technických prostředku jednotek požární ochrany (SaP)

Kontrolní a poradenská činnost

Kontrolní činností jsou myšleny preventivní požární prohlídky (§ 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně). Jedná se o fyzickou prohlídku pracovišť klienta. Výstupem je protokol, ve kterém je hodnocen soulad s požadavky požární ochrany a návrh případných opatření. Lhůty preventivních požárních prohlídek jsou legislativou upraveny následovně:

 1. v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nejméně jednou za 3 měsíce,
 2. v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nejméně jednou za 6 měsíců,
 3. v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nejméně jednou za rok.

Poradenská činnost je zaměřena na naplňování požadavků vyplývajících z platné legislativy. Zejména se jedná o zajištění následujících požadavků:

 • Výkon funkce odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany (OZO v požární ochraně)
 • Zpracování dokumentace o požární ochraně
 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Požární řád
 • Požární poplachová směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Řád ohlašovny požárů
 • Tematický a časový rozvrh školení zaměstnanců i vedoucích zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti požární ochrany
 • Odborná příprava preventivních požárních hlídek
 • Informace o změnách právních předpisů
 • a další požadavky legislativy

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

BEHAS

služby v oblasti bezpečnosti, ekologie a požární ochrany

Social