Rozptylové studie

Jsem držitelem autorizace ke zpracování rozptylových studií dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“).

Rozptylová studie je dokument, který na základě vypočtených modelových hodnot znečištění hodnotí vliv stávajících nebo plánovaných zdrojů znečišťování ovzduší na stávající úroveň znečištění v posuzované lokalitě.

Rozptylové studie jsou vyžadovány v následujících případech:

 • Hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) - podklad pro Oznámení nebo Dokumentaci záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
 • Umístění stacionárních zdrojů podle § 11 odst. 2 písm. b), které jsou výslovně označené ve sloupci A přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší.
 • Změna povolení provozu stacionárního zdroje, při které dochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí.
 • Umístění stavby pozemní komunikace nebo parkoviště podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, vedené v zastavěném území obce s dopravní intenzitou 15000 a více vozidel za den v návrhovém období nejméně 10 let a pro parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích míst.
 • Podklad pro územní plány a rozvojové koncepce.

Výpočet příspěvků k imisním koncentracím provádím prostřednictvím modelu SYMOS´97. Jedná se o Gaussovský rozptylový model, který je uvedený v české legislativě (vyhláška č. 330/2012 Sb.) jako jeden z referenčních modelů pro hodnocení kvality ovzduší. Vlastní výpočet je prováděn výpočtovým programem SYMOS´97 v.2013 (verze 7.0.6814.14130).

Symos

Vypočtenými charakteristikami znečištění ovzduší dle metody SYMOS´97 jsou příspěvky k imisním koncentracím vybraných znečišťujících látek. Výpočty se provádí pro síť uzlových bodů, která nám charakterizuje tvar terénu v hodnocené lokalitě, a pro vybrané referenční body reprezentující obytné zástavby a jiné objekty hygienické ochrany (školy, nemocnice apod.).

Sit-uzlovych-bodu    

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik znečištění ovzduší:

 • maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty imisních koncentrací znečišťujících látek, které se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
 • maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty imisních koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídu stability a rychlost větru
 • maximální možné 8hodinové a 24hodinové hodnoty imisních koncentrací znečišťujících látek
 • roční průměrné imisní koncentrace
 • dobu trvání imisních koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty (např. imisní limity).

Důležitým podkladem pro modelování znečištění ovzduší je větrná růžice, která popisuje meteorologické podmínky v hodnocené lokalitě. Větrná růžice se stanovuje ve výšce 10 m nad zemí a obsahuje četnosti jednotlivých směrů větrů pro pět tříd stability (podle stabilitní klasifikace Bubníka a Koldovského) a tři třídy rychlosti větru.

Graf-vetrne-ruzice-hranice-rychlostni    Graf-vetrne-ruzice-hranice-stabilitni

Vypočtené příspěvky k imisním koncentracím vybraných znečišťujících látek se prezentují v tabulkové formě a v grafické podobě formou izolinií.

So2-hodinova    No2-rocni

Zpracování rozptylových studií, resp. modelování znečištění ovzduší, se věnuji již od roku 2008. V roce 2011 jsem v rámci magisterského studia úspěšně obhájil diplomovou práci na téma “Modelové hodnocení emisí ze silniční dopravy a jejich škodlivé účinky na lidské zdraví”.

Níže uvádím přehled zpracovaných rozptylových studií:

 • Recyklační centrum DEMSTAV group – Jeleňák
 • ALUCON s.r.o. – vstřikovací lisy
 • Modernizace povrchových úprav v areálu firmy Legios a.s. v Nymburku
 • Rozšíření výrobní kapacity závodu společnosti Mepla s.r.o. v Mělníku
 • Bezemisní technologie na výrobu elektrické energie a tepelné energie z odpadní biomasy (dřevní odpad) v Kozomíně
 • Technologie povrchové úpravy kovů – prášková lakovna – SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.
 • Posklizňová linka se skladem obilovin 14.928 t – LUBENEC
 • Bioplynová stanice v Heřmánkovicích u Broumova
 • Bioplynová stanice v Ličnu u Rychnova nad Kněžnou
 • Instalace sušičky zrnin včetně akumulačního zásobníku – Farma Mitrov
 • Odvádění emisí z provozní jednotky sušení biomasy v závodě CARTHAMUS, Český Krumlov
 • Úpravy tepelného zdroje na spalování biomasy, Český Krumlov – Domoradice
 • Drcení suroviny v závodě CARTHAMUS, Český Krumlov
 • Modernizace tavírny společnosti Chrudim IRON & STEEL, s.r.o., výrobní závod Chrudim
 • Rozšíření kapacit povrchových úprav – CVP Galvanika s.r.o. provozovna Příbram
 • Umístění technologie povrchových úprav do stávajícího objektu v bývalém areálu strojního závodu PPP Příbram
 • INGTOP METAL, s.r.o.
 • KARSIT HOLDING, s.r.o. – vstřikolisy
 • Výstavba nové výrobní haly – Konzervárna II. KSK BONO, s.r.o.
 • Výroba potravinových doplňků (bylinných extraktů) na lihové a olejové bázi, Honbice č.p. 9, 538 62 Hrochův Týnec
 • Obchodní centrum Velká Bíteš – ul. Za loukama
 • Rozšíření území pro těžbu pískovce Chotěvice
 • Lakovací box SEMET s.r.o., provozovna ul. Řehákova, Červené Kostelec
 • Změna užívání stavby výrobního objektu – stolárna na výrobní objekt – kovovýroba, Luleč č.p. 361
 • Úprava haly I pro zpracování EPP, V Lužinách Jaroměř 2
 • Kampus UK v Hradci Králové
 • Chov nosnice Choltice – Luhy
 • Výstavba nové haly č. 5, Farmy pro chov nosnic – Černčice
 • Modernizace areálu Farmy pro chov nosnic – Svinčany
 • Rozšíření posklizňové linky v Křeseticích
 • Podniková čerpací stanice PHM – ZZN Havlíčkův Brod a.s.
 • Podniková čerpací stanice PHM – Karel Kopista
 • Čerpací stanice nafty – Dětmarovice
 • Rozšíření areálu firmy 2VV, sr.o. Pardubice – Fáblovka
 • Trutnov – Obchodní zóna Krkonošská
 • Areál pro výrobu stavebních hmot, k.ú. Třebovice, Česká republika
 • ČD a.s., Depo kolejových vozidel Česká Třebová – Rekonstrukce výdejních stojanů PHM v DKV Česká Třebová – PJ Pardubice
 • ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o. - Tryskací zařízení
 • Změna technologie povrchových úprav na lince č. 1 galvanovny společnosti ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.
 • Modelové hodnocení emisí ze silniční dopravy a jejich škodlivé účinky na lidské zdraví

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

BEHAS

služby v oblasti bezpečnosti, ekologie a požární ochrany

Social